Privacybeleid KS&Co BVBA

Versie 1
Deze pagina is laatst ge-updated op 29/10/2018

Dit privacybeleid is van toepassing op KS&Co (hierna genoemd als "ons" of "wij"), met ondernemingsnummer 0822.618.297, gevestigd te Aartselaar.

Als KS&Co BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KS&Co BVBA
Lijsterlaan 25
2630 Aartselaar
info@kozi.be

Gegevensverzameling en doeleinden

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door KS&Co BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en opslagen:

ANONIEME SURFGEGEVENS

Anonieme surfgegevens worden door Google Analytics verwerkt en door KS&Co BVBA geanalyseerd ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Voor de bovenstaande doelstellingen slaat Google Analytics o.a. volgende gegevens op: We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KS&Co BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacybeleid

KS&Co BVBA kan haar privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en je op de hoogte houden via e-mail.